Resort Finansów wydał decyzję kończącą czas niepewności w sprawie odliczania VAT od zakupów dokonywanych na karty paliwowe DKV. Zarówno operator kart paliwowych, jak i odbiorcy jego usług mogą domagać się zwrotu VAT od państwa polskiego.

fot. JirkaF / CC0 Public Domain pixabay.com

fot. JirkaF / CC0 Public Domain pixabay.com

W ostatnim czasie kwestia odliczania VAT wzbudziła niepokój przewoźników w związku z tzw. „Sprawą Talke”. Chodzi o wyrok NSA z 14 sierpnia 2012 r., który zakwestionował prawo firmy Talke do odliczenia podatku. Z uwagi na to, że był to przypadek jednostkowy (w pozytywnym orzecznictwie), firma DKV Euro Service zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji w sprawie odliczeń VAT. Przedstawione we wniosku stanowisko zostało w pełni podtrzymane przez reprezentującą ministra Izbę Skarbową w Warszawie. Posiadacze kart paliwowych DKV mają prawo odliczać podatek VAT od zakupów paliwa. Informacja ta ma charakter wiążący i rozstrzyga toczącą się uprzednio dyskusję na ten temat.

Dostawa towarów a nie usługa finansowa

W uzasadnieniu Minister Finansów wskazuje na szereg zapisów prawa polskiego i międzynarodowego, które determinują interpretację korzystną dla podatnika. Podstawową sprawą jest potwierdzenie, że gdy klient emitenta kart paliwowych nabywa paliwo na stacji przy użyciu karty wydanej przez tego samego emitenta, to dochodzi do dostawy towarów. Jeśli te towary (zatem paliwo) służą działalności podatnika (prowadzenie przewozów), ma on prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycia. Prawo to wynika wprost z ustawy o podatku od towarów i usług.

Operator karty ma wpływ na transakcję

Ministerstwo potwierdziło, że zakup paliwa lub innych produktów za pomocą kart paliwowych to tzw. transakcja łańcuchowa. Ma ona miejsce wtedy, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym podmiot pierwszy (stacja paliw) wydaje towar bezpośrednio ostatniemu (posiadacz karty). W transakcji łańcuchowej przyjmuje się założenie, że pozostałe podmioty, biorące udział w transakcji, też dokonują dostawy i kształtują jej warunki.

Ta przesłanka jest w 100% spełniona w modelu działania DKV. Po pierwsze, cena płacona przez posiadacza karty różni się od tej oferowanej przez stację innym klientom. Po drugie, operator karty może ją w każdym momencie zablokować, np. z uwagi na zaległości płatnicze. Po trzecie, to do operatora spływają wszystkie dane o zakupach. Tylko DKV, a nie stacja, jest w posiadaniu informacji o kliencie tankującym paliwo. Emitent karty ma zatem realny wpływ na okoliczności transakcji dokonywanej na jego rachunek i to on jest odpowiedzialny za kwestie ewentualnych reklamacji.

Gdyby zakwestionować występowanie opisanej dostawy łańcuchowej, obejmującej relację między DKV, stacją a klientem, doszłoby do naruszenia jednej z podstawowych zasad wspólnego systemu podatku o wartości dodanej, tj. zasady neutralności podatku dla przedsiębiorców – mówi prof. dr hab. Adam Mariański, twórca opinii prawnej, której argumenty są zgodne z uzasadnieniem decyzji interpretacyjnej.

Ważne, kto z kim nawiązuje stosunek prawny

Dostawę można uznać za dokonaną odpłatnie, a zatem opodatkowaną tylko jeśli między dostawcą a nabywcą istnieje stosunek prawny, z którego dla jednaj ze stron wynika obowiązek dostawy towaru, a dla drugiej – zapłaty wynagrodzenia.

Pomiędzy stacją paliw a klientem przez sam fakt zatankowania paliwa nie dochodzi do zawiązania stosunku prawnego. Konieczny jest więc udział DKV w tejże transakcji, bo stacja paliw bez okazania jej ważnej karty nie będzie uprawniona do wydania towarów. Na tym tle nie ulega wątpliwości, że to DKV, a nie stacja paliw przekazuje klientowi władztwo nad paliwem – precyzuje Tomasz Staruch, pełnomocnik DKV w postępowaniu przed Ministerstwem Finansów.

Dokonując za pośrednictwem karty paliwowej odpłatnej dostawy paliwa firma DKV, jako podatnik, zobowiązana jest do rozliczenia podatku od towarów i usług i wystawienia dokumentującej go faktury. Dla klienta ta kwota podatku będzie stanowić podatek naliczony, który przewoźnik będzie miał prawo odliczyć, jeśli wykorzystuje paliwo do swojej działalności gospodarczej.

Stanowisko to zostało potwierdzone w przeważającej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (98%), a także w interpretacjach indywidualnych, wydawanych w sprawach dotyczących transakcji dokonywanych przy użyciu kart flotowych. W treści interpretacji indywidualnej dla DKV Ministerstwo Finansów podaje przykłady kilkunastu wyroków, zawierających podobne uzasadnienia.

Co więcej, zgodnie z wyrokiem NSA I FSK 863/12 z dn. 5 listopada 2014 r. interpretacja indywidualna chroni nie tylko podatnika, który złożył wniosek o jej wydanie, ale także jego kontrahentów, których dotyczą transakcje będące przedmiotem interpretacji. Tym samym jednoznacznie i finalnie wyjaśnia sprawę odliczania podatku VAT od zakupów dokonywanych na karty paliwowe DKV.

źródło: O DKV Euro Service

Written by Magdalena Trusińska