Przebudowa Ronda Kaponiera, ważnego węzła komunikacyjnego Poznania, od prawie pięciu lat paraliżuje ruch komunikacyjny w mieście. Zdaniem NIK, chaos organizacyjny, brak kompletnej dokumentacji projektowej, nieskuteczny nadzór i niewłaściwe przygotowanie jednostek miejskich przyczyniły się do opóźnień i niekontrolowanego wzrostu planowanego kosztu inwestycji. Skala zaniedbań uzasadniają zawiadomienie prokuratury i rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

fot. pozim.pl

fot. pozim.pl

Wyniki kontroli wskazały, że inwestycja przebudowy Ronda Kaponiera była źle przygotowana. Zarząd Dróg Miejskich nierzetelnie przeprowadził postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tej inwestycji, co spowodowało, że w oparciu o niekompletną dokumentację projektową przedstawiono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykaz prac, które miały być wykonane w ramach przebudowy Kaponiery. Nie uwzględniono m.in. gruntownej przebudowy Mostu Uniwersyteckiego, mimo że w 2006 r. znany był jego zły stan techniczny. Późniejsze zlecenie przebudowy Mostu Uniwersyteckiego i przebudowy węzła rozjazdowego na Moście Teatralnym, w trakcie realizacji inwestycji, nastąpiło z naruszeniem przesłanek udzielania zamówień z wolnej ręki, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zastrzeżenia NIK dotyczą też przebiegu robót przy przebudowie Ronda Kaponiera – przede wszystkim tempa prac i stałego, znacznego wzrostu kosztów inwestycji, które z pierwotnie planowanej kwoty 150 mln zł wzrosły do 359 mln zł. Wzrost ów w dużym stopniu spowodowany był zwiększaniem się zakresu przewidywanych do wykonania prac. Pierwotny termin zakończenia inwestycji, przewidziany na koniec listopada 2013 roku, był kilkakrotnie przesuwany.

– Urząd Miasta Poznania nie sprawował skutecznego nadzoru nad przebiegiem inwestycji. Dokumenty, którymi dysponowali urzędnicy nie odzwierciedlały obrazu rzeczowego i finansowego zaawansowania robót. Brakowało w nich informacji o istotnych problemach pojawiających się w toku inwestycji, z których większość miała wpływ na wzrost wydatków Miasta – twierdzi NIK.

Od lipca 2014 roku do lipca 2015 r. funkcję inwestora zastępczego przy przebudowie Ronda Kaponiera pełniła Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Nie była ona należycie przygotowana do wykonywania obowiązków powierzonych przez władze Miasta Poznania związanych z prowadzeniem inwestycji. Zarząd Spółki nie ustalił bowiem zasad zarządzania inwestycjami, formalnie nie określił obowiązków osób uczestniczących w realizacji projektów, zasad zarządzania ryzykiem oraz monitorowania zadań. Inwestor zastępczy nie określił też w sposób formalny procedur wyrażania zgody na wykonanie nieprzewidzianych robót.

Wobec upływu, z dniem 31 sierpnia 2015 r. terminu zakończenia przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych, w sytuacji gdy przebudowa Ronda Kaponiera wymagała jeszcze wielu prac, termin obowiązywania został przedłużony umowy po raz kolejny (tym razem do 30 września 2016 r.). Zdaniem NIK, opóźnienia w realizacji umowy nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy robót.

Kontrola przebudowy Ronda Kaponiera w Poznaniu została przeprowadzona równolegle w trzech jednostkach miejskich, które w granicach swoich kompetencji i upoważnień odpowiadają za jej przygotowanie i przebieg. Kontrolą objęto Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Zarząd Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

źródło: NIK

Written by Magdalena Trusińska